P R I V A C Y   D E C L A R A T I O N

 
 

Laatst bijgewerkt in  2018

Wanneer u beroep doet op Oona Smet en haar uw gegevens overmaakt, deelt u haar immers persoonsgegevens mee. U moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat Oona Smet zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw gegevens.  In deze privacy verklaring leest u hoe zij dit doet. 

De Privacy verklaring is eveneens van toepassing op de website www.oonasmet.be  en www.oonasmet.com, beheerd door Oona Smet, met zetel te Volkstraat 18 - BE 2000 Antwerpen en met ondernemingsnummer BE 0831 390 859 RPR Antwerpen. 

Door het gebruik van onze diensten en website, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze privacy verklaring. Oona Smet kan op elk moment het privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

V E R Z A M E L I N G   G E G E V E N S

Oona Smet verzamelt enkel persoonsgegevens wanneer u beslist om identificatiegegevens aan haar, al dan niet via de website, mee te delen: Oona Smet verzamelt naam en contactgegevens en uw onderneming gegevens. Verder verzamelt Oona Smet de inhoud van elke communicatie zolang dit nodig is om u haar diensten te verlenen. 

U kan haar website bezoeken zonder persoonlijke gegevens mee te delen. In dat geval is het wel mogelijk dat bepaalde gegevens verzameld worden via Cookies, bijvoorbeeld om de taal waarin u de website bekijkt te registreren. 

C O O K I E S

Deze website maakt gebruik van functionele cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Met behulp van cookies kan het gebruik van de website sneller en efficiënter verlopen.  Zij kunnen uw computer of de bestanden erop niet beschadigen. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over bepaalde voorkeuren (taalkeuze, de gebruikte browser, IP-adres,..) en kunnen bepaalde contactgegevens onthouden worden (login, paswoord). Aan de hand van cookies kan u op deze website worden herkend als u deze opnieuw bezoekt.Cookies stellen Strand in staat het gebruik van de website te controleren en te analyseren. U kunt die cookies altijd weigeren via uw browser instelling. Als u dat doet, is het mogelijk dat de website of delen ervan niet meer naar behoren werken.

G E B R U I K    P E R S O O N S G E G E V E N S

Oona Smet gebruikt de persoonsgegevens die u haar meedeelt

  • Voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst
  • Om u te informeren over haar dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen in de sector, om u (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden
  • Om haar werking en service te evalueren
  • Om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroept Oona Smet ons op uw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van haar diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang. 

T O E G A N G  T O T  P E R S O O N S G E G E V E N S

Oona Smet deelt uw persoonsgegevens met uw toestemming, indien het nodig is om u onze diensten te verlenen of indien dit wettelijk verplicht is. 

Oona Smet kan uw persoonsgegevens wel delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor haar rekening gegevensverwerking doen. Wanneer deze dienstverrichters, voor haar rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door Oona Smet niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacyverklaring.

Oona Smet verkoopt de persoonsgegevens die zij heeft verzameld niet aan derden, noch geeft Oona Smet aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze privacyverklaring of zoals u ten tijde van de verzameling werd meegedeeld.

Oona Smet kan uw persoonsgegevens ook bekend maken: 

  • wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure haar daartoe verplicht, 
  • in kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.

 

T E R M I J N    G E B R U I K     P E R S O O N S G E G E V E N S

Oona Smet bewaart persoonsgegevens zo lang als nodig is om u haar diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. De gegevens worden verwijderd 5 jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na het laatste contact tussen ons, behalve in geval van een lopend geschil. 

 

U W   R E C H T E N

1 - Recht op toegang en verbetering: Het recht op toegang en verbetering kunt u, in overeenstemming met de Belgische Privacywet, te allen tijde uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar info@oonasmet.be

2 - Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U heeft het recht om de persoonsgegevens die u Oona Smet gegeven heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, al dan niet met de bedoeling de gegevens over te dragen aan een andere partij. 

3 - Recht om gegevens te wissen: U kunt op gelijk welk moment en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, uw recht om gegevens te wissen uitoefenen door een verzoek te verzenden met een bijhorende kopie van uw identiteitskaart naar info@oonasmet.be.

Naar aanleiding van dergelijk verzoek zal Oona Smet geen verder gebruik maken van uw persoonsgegevens en zal Oona Smet deze persoonsgegevens enkel nog bewaren voor zover en in de mate dat dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen. 

4 - Recht op verzet en klachten: Wanneer u wenst dat Oona Smet uw gegevens niet langer verwerken, kan u uw toestemming te allen tijde – geheel of gedeeltelijk - intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat Oona Smet haar diensten niet meer kan verlenen. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar info@oonasmet.be. Wanneer u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze richten aan info@oonasmet.be. Oona Smet verbindt haar ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten. 

Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacycommissie (zie: https://www.privacycommission.be).

V E I L I G H E I D   G E G E V E N S

 

Oona Smet heeft de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen. Zo krijgt enkel Oona Smet en bevoegde personen toegang tot uw gegevens, na een dubbele verificatieprocedureop onze server beschermd door SquareSpace.com , o.a. door encryptie via SSL technologie. 

C O N T A C T

 

Indien u verdere vragen heeft over deze privacy verklaring, uw rechten wenst uit te oefenen, of de door u verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer Oona Smet via: Volkstraat 18 - BE 2000 Antwerpen.

E-mail: info@oonasmet.be   of  +32 (0)4 98 35 59 25

BE 0831 390 859 RPR Antwerpen